Integritetslagstiftning

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som kan hänföras till dig som enskild individ. Exempelvis räknas ditt namn, e-postadress, telefonnummer fysisk adress samt eventuell bild som personuppgifter. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter utan lagligt stöd. Alla dina personuppgifter som Jurek behandlar hanteras enligt bestämmelserna i lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218) som skyddar din personliga integritet. Lagen följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Personuppgifter i Jureks CRM

Att upprätta affärsrelationer med kunder för att kunna erbjuda Jureks tjänster utgör en viktig del av Jureks kärnverksamhet. I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av potentiell kundkontakt gällande Jureks tjänster samt marknadsaktiviteter samlar Jurek in dina personuppgifter. Dessa samlas antingen in via interna nätverk eller från tredje part, såsom offentliga register eller sociala medier, och lagras i Jureks system med målet att Jurek ska kunna upprätta en affärsrelation med dig och att Jurek ska kunna bjuda in dig till marknadsaktiviteter.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på Jureks berättigade intresse av att kunna upprätta och bibehålla affärsrelationer samt att kunna utveckla sina tjänster.

Jurek har som rutin att varje medarbetare i sin mejlfot länkar till Jureks Integritetspolicy. På så sätt informeras ni som kontaktas av Jureks medarbetare om hur vi behandlar era personuppgifter, syftet med denna behandling samt gallringsrutiner och möjlighet att radera sina uppgifter.

Dina personuppgifter sparas på Jureks plattformar för marknadsutskick i kommunikations- och informationssyfte. Jurek kommer endast att göra sådana utskick som bedöms vara relevanta för din yrkesroll. För varje utskick ges du möjlighet till avregistrering.

Säkerhet

Jurek har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard.

Jureks samtliga systemleverantörer ligger inom EES-området vilket innebär att personuppgifterna lagras på GDPR-säkrade servrar.

Dina rättigheter

Som en registrerad person har du rättigheter om hur behandlingen av dina personuppgifter får utföras. Dina rättigheter är bland annat:

  • Rätt att begära tillgång till personuppgifterna
  • Rätt att begära rättelse av personuppgifterna
  • Rätt att begära radering av personuppgifterna
  • Rätt att begära begränsning av behandlingen
  • Rätt att invända mot behandlingen
  • Rätt till dataportabilitet
  • Rätt att återkalla ditt samtycke, om sådant har lämnats
  • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter, (se nedan)

Gallring

Jurek kommer att behandla dina personuppgifter till dess att de inte längre behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål eller till dess du begär att inte längre finnas registrerad hos Jurek. Personuppgifterna kommer i sådant fall att raderas utan onödigt dröjsmål. Om en affärsrelation inte har utvecklats inom 36 månader från det att Jurek tog den första kontakten kommer dina personuppgifter att raderas. Jurek har vidare inrättat gallringsrutiner för att regelbundet kunna radera sådana kontaktuppgifter som inte längre upp-fyller sitt syfte.

Klagomål till tillsynsmyndigheter

I varje land inom EU ska en tillsynsmyndighet övervaka behandlingen av personuppgifter för att se till att organisationer och personer följer de regler som finns. I Sverige är Integrationsmyndigheten tillsynsmyndighet. Mer information om personuppgiftsbehandling och Integrationsmyndigheten finns på deras hemsida: https://www.imy.se/

Personuppgiftsansvar

Den som bestämmer varför och hur behandlingen av dina personuppgifter ska gå till är personuppgiftsansvarig. Jurek är ensamt personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när det gäller användarkontot i Jureks kandidatportal.

När det gäller ansökningar om specifika lediga tjänster och headhunting kan även Jurek vara gemensamt personuppgiftsansvarig med de organisationer eller personer som erbjuder tjänsten. Jurek ansvarar för de uppgifterna som krävs för att erbjuda användare att se sin sökhistorik, för att erbjuda andra relevanta tjänster samt övrig administration hos Jurek. De organisationer eller personer som erbjuder tjänsten är personuppgiftsansvariga för vilken information de vill ha och vad som ska hända om de beslutar att gå vidare eller avsluta rekryteringen.


Kontaktinformation

Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Adress: Biblioteksgatan 11, 111 46 STOCKHOLM

Telefonnummer: 08-52501800
E-post: dpo@jurek.se
Var vänlig notera att ovan kontaktinformation finns till för frågor angående vår hantering av personuppgifter.