JUREK REKRYTERING & BEMANNING AB (”Jurek”)  

Integritetslagstiftning

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som kan hänföras till dig som enskild individ. Exempelvis räknas ditt namn, e-postadress, telefonnummer, fysisk adress samt eventuell bild som personuppgifter. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter utan lagligt stöd. Alla dina personuppgifter som Jurek behandlar hanteras enligt bestämmelserna i lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218) som skyddar din personliga integritet. Lagen följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

Användarkonto i Jureks kandidatportal

När du söker en specifik tjänst, gör en spontanansökan eller registrerar ditt CV hos Jurek skickas en aktiveringslänk till den e-postadress som angivits. Via denna länk kan du skapa ett användarkonto i kandidatportalen. Kontot kan endast hanteras av den som skapat den och av de anställda på Jurek som givits rättigheter att administrera användarkonton. Den som skapat profilen har möjlighet att uppdatera, ändra eller ta bort användarkontot.

Anledningen till att användarkonton skapas är att användare ska kunna skapa och uppdatera sin egen användarprofil på ett strukturerat sätt samt använda den för att söka, och få erbjudanden om, arbeten via Jureks kandidatportal. Användarkonton används också för att Jurek ska veta vilka personerna som finns registrerade och söker arbeten är samt för att förenkla administrationen vid matchning av användarnas profiler med lediga jobb. Personuppgifterna behandlas under så lång tid som det finns ett användarkonto. Den rättsliga grunden för att få behandla personuppgifter som har ett samband med användarkonton är att Jurek via plattformen inhämtar samtycke till denna Policy samt Jureks berättigade syfte med att kunna kontakta eller förmedla jobb till kandidater lagrad i Jureks kandidatportal. Personuppgifterna behöver lämnas för att Jurek ska kunna erbjuda sin tjänster och om de inte lämnas är det möjligt att Jurek inte kan erbjuda sina tjänster över huvud taget. Jurek förbehåller sig rätten att efter egen bedömning radera användarkonton.

Cookies

Jurek använder cookies i vårt rekryteringsverktyg. Cookies är små textfiler som placeras på din hårddisk närhelst du loggar in i det webbaserade systemet. Dessa filer identifierar din dator och lagrar dina val och annan data om ditt besök, inklusive spårningsanvändning i systemet och källan från vilken du t ex ansökt på en annons.

Du kan avaktivera cookies eller välja att din dator varnar dig varje gång en cookie sänds. Detta kan du göra via din webbläsares inställningar.

Överföring av personuppgifter till kund eller potentiella kunder

Rekryteringsprocesser

De personuppgifter som Jurek behandlar om dig som kandidat kan komma att överföras till Jureks kund/er under en rekryteringsprocess. Med hänsyn till din integritet överför Jurek enbart din profil till kund först efter att Jurek har haft en dialog med dig under vilken du visat intresse för den ifrågavarande tjänsten. Jurek förbehåller sig dock rätten att visa men inte fysiskt överföra din profil för potentiella eller befintliga kunder som Jurek bedömer väl överensstämmer med din yrkeskompetens. Testresultat från testleverantör kan komma att överföras till kund för det uppdrag du är aktuell.

Konsultuthyrningsprocesser

De personuppgifter som Jurek behandlar om dig som potentiell konsult kan komma att överföras till för Jurek såväl potentiella som befintliga kunder under en konsultuthyrningsprocess. Med hänsyn till din integritet överför Jurek enbart din profil till kund först efter att Jurek har haft en dialog med dig under vilken du visat intresse för uppdraget i fråga. Jurek förbehåller sig dock rätten att visa men inte fysiskt överföra din profil för potentiella eller befintliga kunder som Jurek bedömer väl överensstämmer med din yrkeskompetens. Testresultat från testleverantör kan komma att överföras till kund för det uppdrag du är aktuell.

Tester

Det kan förekomma att du som kandidat får genomföra personlighets- och/eller kompetenstester som tillhandahålls av en extern leverantör. Dina personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas hos leverantören för genomförande av sådana tester. Den behandling som sker i Jureks databas för att kunna genomföra rekryterings- och/ eller konsultuthyrningsprocesser sker med stöd av ditt samtycke.

Övrig dokumentation

I en rekryteringsprocess eller konsultprocess genereras även andra dokument innehållande personuppgifter t.ex. intervjuanteckningar och noteringar från referenstagning. Med anledning av specifika krav i vissa processer kan Jurek behöva utföra bakgrundskontroll och/eller kreditkontroll på dig som kandidat. Du kommer i sådana fall att lämna ett särskilt samtycke innan bakgrundskontroll eller kreditkontroll ska utföras.

Säkerhet

Jurek har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard.

Jureks samtliga systemleverantörer ligger inom EES-området vilket innebär att personuppgifterna lagras på GDPR-säkrade servrar.

Dina rättigheter

Som en registrerad person har du rättigheter om hur behandlingen av dina personuppgifter får utföras. Dina rättigheter är bland annat:

  • Rätt att begära tillgång till personuppgifterna
  • Rätt att begära rättelse av personuppgifterna
  • Rätt att begära radering av personuppgifterna
  • Rätt att begära begränsning av behandlingen
  • Rätt att invända mot behandlingen
  • Rätt till dataportabilitet
  • Rätt att återkalla ditt samtycke, om sådant har lämnats
  • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter, (se nedan)

Gallring

Jurek kommer att spara dina personuppgifter för framtida karriärmöjligheter. Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till dpo@jurek.se  för att återkalla ditt samtycke.

Uppgifter som är relevanta för en enskild rekryterings- eller konsultuthyrningsprocess, så som intervjuanteckningar och uppgifter från referenser sparas dock enbart så länge de är nödvändiga för processen i fråga och därefter i upp till två år efter avslutad rekryterings-och/eller konsultuthyrningsprocess. Detta sker för att Jurek ska kunna tillvarata sin rätt vid en eventuell diskrimineringstvist. Jurek gallrar vidare regelbundet sitt kandidatsystem för att det ska uppfylla sitt syfte och hållas uppdaterat.

Klagomål till tillsynsmyndigheter

I varje land inom EU ska en tillsynsmyndighet övervaka behandlingen av personuppgifter för att se till att organisationer och personer följer de regler som finns. I Sverige är Integrationsmyndigheten tillsynsmyndighet. Mer information om personuppgiftsbehandling och Integrationsmyndigheten finns på deras hemsida: https://www.imy.se/

Personuppgiftsansvar

Den som bestämmer varför och hur behandlingen av dina personuppgifter ska gå till är personuppgiftsansvarig. Jurek är ensamt personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när det gäller användarkontot i Jureks kandidatportal.

När det gäller ansökningar om specifika lediga tjänster och headhunting kan även Jurek vara gemensamt personuppgiftsansvarig med de organisationer eller personer som erbjuder tjänsten. Jurek ansvarar för de uppgifterna som krävs för att erbjuda användare att se sin sökhistorik, för att erbjuda andra relevanta tjänster samt övrig administration hos Jurek. De organisationer eller personer som erbjuder tjänsten är personuppgiftsansvariga för vilken information de vill ha och vad som ska hända om de beslutar att gå vidare eller avsluta rekryteringen.


KONTAKTINFORMATION

Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Adress: Biblioteksgatan 11, 111 46 STOCKHOLM

Telefonnummer: 08-52501800
E-post: dpo@jurek.se

 
Var vänlig notera att ovan kontaktinformation finns till för frågor angående vår hantering av personuppgifter, inte för att ta emot ansökningar.