Test Ekonomiassistent

Ett komplett test på svenska för ekonomiassistenter inriktat på det löpande arbetet. Inkluderar Kund- och leverantörsreskontra, utlägg, bokföring, processer och rutiner. 

Kund- & Leverantörsreskontra 
Kandidatens kunskaper avseende såväl enklare hantering som innebörd och syfte med reskontror, fakturor, ingående och utgående moms, konton, manuell avstämning, betalningar, bankgiro, bokföringsdatum m.m. till mera avancerad hantering – ex. avvikande belopp, kreditfakturor, periodisering av kund- och leverantörsfakturor, felaktiga fakturor, utlandsbetalningar m.m. 

Utläggshantering
Kandidatens kunskaper avseende kvittohantering, representation, regler för arkivering, olika momssatser, bokföra representation avseende måltider och alkoholhaltiga drycker, reseräkningar, skattefria traktamenten, utländska fakturor, omvänd skattskyldighet m.m. 

Bokföring 
Test av såväl enklare bokföring som vanligt förekommande kund- och leverantörsfakturor, representation och kvitton, korrigering av en bokförd transaktion, kreditfakturor m.m. till mera avancerad bokföring – ex. löner, upplupna semesterlöner, fakturor i utländsk valuta, skatteintäkter m.m. 

Processer & Rutiner 
Avser bl.a. förståelse av innebörd och syfte med attest, process för ankomstregistrering av fakturor, nödvändig information i verifikat, regler kring attest, fakturaregistrering och dualitetsprincipen, identifiering och hantering av bluffakturor, delegerad attesträtt och närmast överordnad, regler vid godkännande av betalningar m.m.

Test Löpande redovisning 

Ett redovisningstest på svenska som är inriktat på det löpande arbetet, ex. bokföring, reskontror och utläggshantering, samt bokslut. Testet är lämpligt för supporterande redovisningsprofiler som vanligen endast är behjälpliga i bokslutet

Kund- & Leverantörsreskontra 
Kandidatens kunskaper avseende såväl enklare hantering som innebörd och syfte med reskontror, fakturor, ingående och utgående moms, konton, manuell avstämning, betalningar, bankgiro, bokföringsdatum m.m. till mera avancerad hantering – ex. avvikande belopp, kreditfakturor, periodisering av kund- och leverantörsfakturor, felaktiga fakturor, utlandsbetalningar m.m. 

Utläggshantering 
Kandidatens kunskaper avseende kvittohantering, representation, regler för arkivering, olika momssatser, bokföra representation avseende måltider och alkoholhaltiga drycker, reseräkningar, skattefria traktamenten, utländska fakturor, omvänd skattskyldighet m.m. 

Bokföring 
Test av såväl enklare bokföring som vanligt förekommande kund- och leverantörsfakturor, representation och kvitton, korrigering av en bokförd transaktion, kreditfakturor m.m. till mera avancerad bokföring – ex. löner, upplupna semesterlöner, fakturor i utländsk valuta, skatteintäkter m.m. 

Bokslut 
Kandidatens kunskaper avseende kontoavstämningar, periodisering, olika interimskonton och begreppspar i redovisningen samt färdigheter i avslut av momskonton, periodisering av fakturor, bokföring av debiterade skatter, varulager, beräkning av skattemässigt resultat, bokföring av befarade och konstaterade kundförluster m.m.

Exceltest

Ett specialtest på svenska helt inriktat på funktioner och datahantering. Lämpligt om kandidaten ska arbeta med större datamängder. Funktioner anges på engelska i parentes i varje fråga för de kandidater som normalt arbetar i en engelsk version. 

Referenser & Textfunktioner m.m. 
Absoluta och relativa referenser vid kopiering av celler, innebörd av cirkelreferenser, konsekvenser på formler vid borttagning av rader eller kolumner m.m. samt användandet av textfunktioner som VÄNSTER, HÖGER, STÄDA, RENSA, SAMMANFOGA, ersätta text som del av en textsträng med EXTEXT och ERSÄTT, konvertera text till tal med TEXTNUM samt olika datumfunktioner som MÅNAD, SLUTMÅNAD, NETTOARBETSDAGAR m.m. 

Datafunktioner & Logiska funktioner 
Användandet av olika datafunktioner som SUMMA, ANTAL, MEDEL, LETARAD, LETAKOLUMN, DHÄMTA, INDEX, PASSA och diverse logiska funktioner – ex. OM, OCH, ELLER, summering med ett kriterium genom SUMMA.OM, ANTAL.OM samt summering med flera kriterier genom SUMMA.OMF, ANTAL.OMF m.m. 

Tabeller & Diagram 
Kunskaper avseende sammanställning av data som att skapa diagram och tabeller, pivottabeller, hantera olika diagramtyper, tolka diagram, filtrera och sortera tabeller, filtrera i flera nivåer, variera pivottabeller, kännedom om PowerPivot, baskommandon mot SQL-databaser m.m. 

Strukturera data 
Kunskaper avseende hanterandet och strukturerandet av data i kalkylblad, ex. markera celler och kopiera eller flytta data, infoga anteckningar, söka och ersätta text i celler, konvertera text till kolumner, ta bort dubletter, gruppera rader och kolumner, länkar till andra kalkylblad och arbetsböcker, “Klistra in special”, transponera data, avancerat filter, dataverifiering m.m.